Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ANRO Juweliers

versie 15 April 2019
  

Inhoudsopgave algemene voorwaarden ANRO Juweliers

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ANRO Juweliers
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ANRO Juweliers bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ANRO Juweliers worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ANRO Juweliers;
2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.      Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.      Dag: kalenderdag;
5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of ANRO Juweliers in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8.      ANRO Juweliers: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper aanbiedt;
9.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ANRO Juweliers en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
11.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ANRO Juweliers gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
 
Artikel 2 - Identiteit 
 
ANRO Juwelen BV eveneens handelend onder de naam ANRO juweliers
Bezoek- en vestigingsadres Oldenzaalsestraat 118b, 7514 DS ENSCHEDE
 
Openingstijden winkel Dinsdag t/m Vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur
Bezichtiging sieraden alleen op afspraak, wij hebben geen sieraden in de winkel
 
Telefoonnummer: + 31 53 260 00 30
WhatsApp: + 31 622 37 22 90
E-mailadres: info@anrojuweliers.nl
Website: www.anrojuweliers.nl
 
KvK-nummer: 67963188
Btw- identificatienummer: NL 857244620 B01
IBAN: NL80 ABNA 0553 0029 10
BIC: ABNANL2A
 
 Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ANRO Juweliers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ANRO Juweliers en consument.
2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ANRO Juweliers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ANRO Juweliers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ANRO Juweliers gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ANRO Juweliers niet.
3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.      Sommige sieraden/ horloges kunnen alleen in de winkel kunnen worden aangeschaft nadat deze zijn bezichtigd en kunnen vervolgens na betaling worden meegenomen. Tijdens de prijsonderhandeling is dit specifiek overeengekomen.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ANRO Juweliers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ANRO Juweliers is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ANRO Juweliers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ANRO Juweliers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.      De ANRO Juweliers kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ANRO Juweliers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.      De ANRO Juweliers zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.      het bezoekadres van de vestiging van de ANRO Juweliers waar de koper met klachten terecht kan;
b.      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.      de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e.      de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.       indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.      De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ANRO Juweliers mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.      als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ANRO Juweliers mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c.      bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
d.     Indien de koper een sieraad op maat heeft laten maken door ANRO juweliers dan is deze niet verplicht deze weer in te nemen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
1.      Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.      De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.      De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ANRO Juweliers hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
 Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
1.      Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ANRO Juweliers.
2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ANRO Juweliers. Dit hoeft niet als de ANRO Juweliers heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.      De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de ANRO Juweliers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
5.      De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ANRO Juweliers niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als de ANRO Juweliers aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.      Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ANRO Juweliers bij herroeping
1.      Als de ANRO Juweliers de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.      De ANRO Juweliers vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ANRO Juweliers in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de ANRO Juweliers aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.      De ANRO Juweliers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
4.      Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ANRO Juweliers de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ANRO Juweliers kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ANRO Juweliers dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.      Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ANRO Juweliers geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.      Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3.      Sommige sieraden/ horloges kunnen alleen in de winkel kunnen worden aangeschaft nadat deze zijn bezichtigd en kunnen vervolgens na betaling worden meegenomen. Tijdens de prijsonderhandeling is dit specifiek overeengekomen.

Artikel 11 - De prijs
1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.      In afwijking van het vorige lid kan de ANRO Juweliers producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ANRO Juweliers geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ANRO Juweliers dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.      De ANRO Juweliers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ANRO Juweliers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.      Een door de ANRO Juweliers, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ANRO Juweliers kan doen gelden indien de ANRO Juweliers is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.      Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ANRO Juweliers, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.      De ANRO Juweliers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ANRO Juweliers kenbaar heeft gemaakt.
3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ANRO Juweliers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal de ANRO Juweliers het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ANRO Juweliers tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ANRO Juweliers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Betaling
1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.      Bij de verkoop van producten aan koper mag de koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.      De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ANRO Juweliers te melden.
4.      Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ANRO Juweliers is gewezen op de te late betaling en de ANRO Juweliers de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ANRO Juweliers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ANRO Juweliers kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16 - Klachtenregeling
1.      De ANRO Juweliers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ANRO Juweliers.
3.      Bij de ANRO Juweliers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ANRO Juweliers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.      De koper dient de ANRO Juweliers in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ANRO Juweliers en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  
 
 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
 
Formulier voor de herroeping van uw aankoop
Formulier voor herroeping

 

  • Aan:           ANRO

Oldenzaalsestraat 118b
7514 DS ENSCHEDE
info@anrojuweliers.nl

  • Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de navolgende producten wil herroepen:

 

  • Artikelnummer: …….…

  • Artikelnummer: ……….

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • Naam:        ………………………………………………………………………..

 

  • Adres:        ………………………………………………………………………..

 

  • Handtekening: ………………………………………………………………………..